magyar

VizurArt

Fine Art Nature Photography

Beauty and Love vitalize, coping with difficulties ennoble our Spirit.

General terms and conditions

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed a VIZURART Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Puskin utca 19/A, a továbbiakban „Vállalkozás”) által a www.vizurart.com weboldalon (a továbbiakban „On-line Galéria”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire. (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.vizurart.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadóak.

I. A VÁLLALKOZÁS

A www.vizurart.com online áruházat a Vállalkozás üzemelteti.
A Vállalkozás cégneve: VIZURART Korlátolt Felelősségű Társaság.
A Vállalkozás rövidített cégneve: VIZURART Kft.
A Vállalkozás cégjegyzékszáma: 13-09-146480
A Vállalkozás adószáma: 23319684-2-13
A Vállalkozás adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-119543/2017
A Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 2000 Szentendre, Puskin utca 19/A.
A Vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank 11742087-20084022
A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: order@vizurart.com

II. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Az On-line Galériában történő vásárlás elektronikusan leadott megrendelés útján történik a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A regisztrációra az On-line Galéria weblapján elérhető „regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerül sor, mely kitöltött adatlap Vállalkozásnak történő elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit, valamint az On-line Galéria oldalán közzétett Adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá az adatkezeléshez hozzájárul. Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

A Vásárló jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A törlést követően a Vásárlói adatok visszaállítására nincs mód.

A Vásárló által megvásárolni kívánt műalkotás „kosárba” helyezését követően a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a műalkotás esetében alkalmazandó átvételi és fizetési módot. A "megrendelem" fülre kattintással a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Vállalkozás a megrendeléstől számított 48 órán belül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt műalkotás megnevezését, méretét, kivitelezési módját [(i) keretezett, paszpartúzott Giclée művészi nyomat; (ii) keret nélküli, fémlemezre kasírozott Giclée művészi nyomat; (iii) vakrámára feszített, fotóvászonra nyomtatott művészi nyomat] és darabszámát, az alkalmazni kívánt átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fent leírt határidőben és tartalommal nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során a Vásárló jogosult a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására.

A szerződés nyelve magyar, de egyedi beállítást követően a szerződés megkötésére angol nyelven is lehetőség nyílik.

Az On-line Galériában az árak forintban, az angol nyelvű verzióban euróban értendők. A vételár mindig a kiválasztott műalkotás mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A műalkotások vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Az On-line Galériában megrendelhető műalkotások vételára tekintetében a Vállalkozás fenntartja magának az ár-változtatás jogát azzal, hogy a módosítás a On-line Galéria felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt műalkotások vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére az On-line Galéria felületén hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a műalkotás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os, vagy egyéb, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a műalkotását hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlási szándékától elállni.

Bankkártyával történő fizetés online kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a műalkotás átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Vállalkozás nem köteles pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a műalkotás átvétele csak ezt követően lehetséges.

A műalkotás megvásárlásával a Felek között írásba foglalt szerződés jön létre, amely szerződést a Vállalkozás iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt műalkotásokat a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenüléséről a Vállalkozás köteles a Vásárlót haladéktalanul elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint a már megfizetett ellenértéket a tájékoztatást követő legkésőbb 14 napon belül a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

III. ELÁLLÁSI JOG

Vállalkozó valamennyi On-line Galériában történő megrendelés esetén a műalkotást a Vásárló kifejezett kérésére és személyre szabott, a Vásárló által kiválasztott formátumban és igényének megfelelően állítja elő, és szállítja le. Minden műalkotáshoz kap a Vásárló hitelesítést (certificate), melyhez a műalkotás hátuljára, illetve az igazoló nyomtatványra hamisíthatatlan hologram kerül. Minderre tekintettel a Vásárló a műalkotás megrendelésével tudomásul veszi, hogy a műalkotás olyan nem előre legyártott terméknek minősül, amelyet a Vállalkozás a Vásárló kifejezett kérésére állít elő, és amely ily módon a Vásárló személyére szabott alkotásnak minősül. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a műalkotás egyedi jellege miatt, a 45/2014. Korm. rendelet 29. § c) pontja alapján nem jogosult az elállási jogát gyakorolni.

Az On-line Galériában megvásárolható műalkotásokat a Vállalkozó korlátozott példányszámban értékesíti, amely alól kivételt az „UNLIMITED EDITIONS” elnevezésű portfóliókban szereplő műalkotások képeznek.

IV. HIBÁS TELJESÍTÉS

A megrendelt műalkotás hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás műalkotás kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a műalkotást a Vállalkozás költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Vállalkozás nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. A Vásárló köteles a hibáról a Vállalkozást annak felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon tájékoztatni. A szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl a Vásárló szavatossági igényét Vállalkozással szemben nem jogosult érvényesíteni. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Vállalkozás a megrendelt és házhoz szállítani kért műalkotást külön díj megfizetése ellenében házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már szállításra átadott műalkotások utólagos összevonása azonban már nem lehetséges. A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás az On-line Galéria felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt műalkotások vételárát nem befolyásolja.

A Vásárló a mindenkor hatályos szállítási díjról az On-line Galéria felületén a „Szállítási feltételek” fülre kattintva tájékozódhat.

Az On-line Galériában megrendelt műalkotást a Vállalkozás a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen köteles teljesíteni.

IV. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Vásárló a műalkotásokkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: • Levelezési cím: 2000 Szentendre, Puskin utca 19. A. ép. • Telefonszám: +36 30 380 53 23 • Kapcsolattartó személy: Dr. Vizúr János • E-mail: order@vizurart.com

Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Vállalkozás a Vásárlóval köteles elektronikus úton, írásban közölni.

A Vállalkozás az írásbeli panaszt annak beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozás elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozás köteles öt évig megőrizni.

Amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló Vásárlói jogvita az egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára: • Panasztétel a Vásárlóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló Vásárlói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Vásárlóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Vásárlóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület előtti eljárás: a műalkotások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Vásárlói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Vásárlónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Vásárló az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitát elektronikus úton rendezheti a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a Vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
• Bírósági eljárás: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Vállalkozás a módosításokról a Vásárlókat az On-line Galéria felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően az On-line Galéria használatának feltétele, hogy a Vásárló az On-line Galérián keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. A Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A jelen ÁSZF 2017.05.10. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.